Maandag 11 december 2017 om 20.00 u vindt de algemene ledenvergadering in het clubgebouw van VV Moordrecht plaats.Alle leden zijn welkom om de algemene ledenvergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen. Zie verder de agenda.

AGENDA

1.Opening
2.Ingekomen stukken / mededelingen
3.Notulen jaarvergadering seizoen 2016/2017
4.Controle financiën 2016/2017
5.Verkiezing kascommissie
6.Vaststellen begroting 2017/2018
7.Verkiezing bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar Tim Hulscher en Eric Alsem.
Kandidaten kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris aanmelden.
8. Status uitplaatsing (toelichting wethouder R. van Woudenberg)
9. Aanpassen Normen en Waardenplan
10. Status visie/missie VV Moordrecht
11. Rondvraag

Opm.
De jaarstukken, de begroting liggen voor de stemgerechtigde
leden, van 19.30 – 20.00 uur, ter inzage in de bestuurskamer .

Namens het bestuur,
Cor de Rek