UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op maandag  10 december 2018, om 20.00 uur in het clubgebouw van de VV Moordrecht

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering seizoen 2017/2018 (hier te downloaden)
 4. Controle financiën 2017/2018
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Vaststellen begroting 2018/2019
 7. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar Paul Overeijnder (penningmeester) en Arend v.den Heuvel (jeugd- en wedstrijdzaken).
  Kandidaten kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris aanmelden.
 8. Status uitplaatsing
 9. Veiliger en leuker Sportklimaat
 10. Status visie/missie VV Moordrecht
 11. Rondvraag.

Opmerking:
De jaarstukken, de begroting liggen voor de stemgerechtigde leden, van 19.30 – 20.00 uur, ter inzage in de bestuurskamer.

Namens het bestuur,
Cor de Rek