Bericht vanuit het bestuur

Beste allemaal,

De afgelopen periode hebben zich binnen VVM een aantal incidenten voorgedaan waar wij als bestuur niet trots op zijn, sterker nog, afstand van nemen. Er is bewust voor gekozen om een tijdelijke radiostilte af te kondigen om ons in eerste instantie te beperken tot het verrichten van zorgvuldig (intern) onderzoek en een aantal acties te ondernemen. Nu “het ergste stof lijkt te zijn neergedwarreld”, is het tijd om op bepaalde onderdelen openheid van zaken te geven en die met derden te delen.

  • Tijdens twee thuiswedstrijden op 19 oktober 2019 van VVM hebben zich onregelmatigheden voorgedaan die als individueel buitenproportioneel excessief gedrag zijn te kwalificeren. Wij hechten er aan op te merken dat dit géén collectief wangedrag van het team betrof, maar louter een individuele actie. Wij keuren dit gedrag ten zeerste af en waren derhalve genoodzaakt forse passende straffen aan de individuele spelers op te leggen. Dit betekent dat één lid van VVM voor de rest van het seizoen 2019-2020 is uitgesloten van trainingen en wedstrijden en één ander lid is geroyeerd.
  • Uiteraard zijn voornoemde incidenten niet aan de aandacht van de politie voorbij gegaan. In dit verband kunnen wij melden dat wij in nauw contact staan met onze wijkagent waar inmiddels een gesprek mee heeft plaatsgevonden.
  • Ook is er contact gezocht met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas om deze incidenten te bespreken. In dit verband kan worden gemeld dat er deze week een gesprek is gepland met de Veiligheidsadviseur van de gemeente Zuidplas.
  • Een aantal jaar geleden heeft VVM, in coproductie met de KNVB, het project “Samen naar een veiliger sportklimaat” succesvol afgerond. Er is inmiddels contact geweest met de adviseur die VVM destijds heeft begeleid en er zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt om nader met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
  • Wij hebben een zogenoemde “brandbrief” ontvangen van ouders/begeleiders/trainers van VVM die zich  zorgen maken over de incidenten die hebben plaatsgevonden. Zij vragen zich terecht af in hoeverre de veiligheid op ons complex is gewaarborgd voor onze gasten, bezoekers en last but not least, onze eigen kinderen. Het behoeft geen toelichting dat wij dergelijke signalen onderkennen en serieus nemen. Daarom zal worden getracht om deze week nog een gesprek in te plannen met een (aantal) afgevaardigde(n) die “de brandbrief” heeft/hebben opgesteld.
  • Vanuit preventief oogpunt worden de mogelijkheden voor cameratoezicht op ons complex onderzocht.

Wij hopen en vertrouwen er op dat door deze toelichting bepaalde zaken zijn verhelderd en in een beter perspectief zijn komen te staan. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er nog bepaalde vragen zijn/leven. Schroom dan niet om één van de bestuursleden hierover te contacten. Het zou fijn en mooi zijn als dat vanuit een positief kritische houding is, dat werkt immers het beste om met elkaar in gesprek te blijven.

Ten slotte, we zijn ons er van bewust dat VVM zich op dit moment niet in de meeste rooskleurige fase van hun bestaan bevindt, maar laten we als vereniging ook vooruit kijken naar positieve zaken zoals ons 100-jarig bestaan volgend jaar en de beoogde nieuwbouw.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVM