Notulen 9 december 2019

Notulen van de 100e jaarvergadering van de voetbalvereniging Moordrecht, gehouden op
maandag 9 december 2019.

1.Opening;
De vergadering wordt geopend door ad interim voorzitter Ton Redegeld. VZ Louis van Loon heeft medio nov. 2019 te kennen gegeven met het voorzitterschap definitief te stoppen.

2. Ingekomen stukken/mededelingen;
Mededelingen:Bestuurslid Tamara Quist heeft zich afgemeld.
Ingekomen stukken;
– Verslag van de kascommissie d.d.28-11-2019.

3. Notulen jaarvergadering seizoen 2018/2019;
Geen opmerkingen. Worden door de ledenvergadering goedgekeurd.

4. Controle financiën 2018/2019;
Door de kascommissie, bestaande uit Ron Broer en Wouter Schalkwijk, wordt decharge verleend aan het bestuur. Wederom wordt dit seizoen afgesloten met een positief resultaat. Decharge is vastgelegd in het verslag van de kascommissie d.d.28-11-2019

5. Verkiezing kascommissie;
Wouter Schalkwijk en J.P. Quist zullen de nieuwe kascommissie vertegenwoordigen. Louis van Loon stelt zich beschikbaar als reserve.

6.Vaststellen begroting 2019/2020;
Penningmeester Paul Overeijnder geeft een toelichting op de cijfers. Inkomsten van de kantine waren het afgelopen seizoen hoger dan waren begroot, Gezien de huidige omzet van de kantine is de vereniging verplicht in 2020 BTW te gaan betalen. Mede hierdoor zullen de prijzen van de kantine verhoogd worden. De post “Algemeen”waaronder de kosten trainers en opleidingen vallen, zijn hoger uitgevallen. Dit geldt ook voor de kosten richting KNVB. Post “Onderhoud” is nagenoeg gelijk. Alleen het hoognodige zal nog worden vervangen. Verzoek uit de ledenvergadering is om de post ”Algemeen” meer te specificeren. Na deze toelichting wordt de begroting door de ledenvergadering goedgekeurd.

7. Verkiezing bestuursleden;
Aftredend en herkiesbaar zijn Ronald Opschoor en Wijnand Bloot jr. Aftredend en niet herkiesbaar is Ton Dekker (portefeuille facilitaire zaken). Kandidaten hebben zich niet gemeld. Ledenvergadering gaat akkoord met de termijnverlenging voor 3 jaar voor de bestuursleden die herkiesbaar zijn. Voorts wordt Ton Dekker bedankt voor zijn inzet als bestuurslid van de afgelopen jaren. Tevens wordt hierna aftredend voorzitter Louis van Loon bedankt voor zijn enorme inzet tijdens zijn voorzitterschap. Vervolgens wordt door het zittende bestuur aan de ledenvergadering voorgelegd, dat ad interim voorzitter Ton Redegeld, bereid is gevonden de taak als voorzitter op zich te nemen. Ledenvergadering gaat hier mee akkoord.

8.Status uitplaatsing;
Martijn Cosijn, voorzitter van de bouwcommissie, geeft een nadere toelichting over de status van de uitplaatsing naar de locatie ’t Ambacht. Uitgangspunt is, dat de
accommodatie 3 velden krijgt ( 2 kunstgrasvelden met verlichting en 1 grasveld). Zal door de Gemeente worden aangelegd.
Voor het gebouw, met etage (kantine,kleedkamers e.d.) zal de VVM een bouwbudget krijgen. Belangrijk punt is het vaststellen van het bestemmingsplan. In jan.2020 zal door de commissie ruimte en de Gemeenteraad het plan worden afgehandeld. Hete hangijzers, die nog de nodige aandacht zullen vergen zijn de verkeersveiligheid en het aantal parkeerplaatsen. Verwachting is, dat medio maart 2020 het bestemmingsplan dan onherroepelijk is. De voorbelasting kan dan in april 2020 worden gestart. Deze start is echter afhankelijk van de uitkomst van de grondonderzoeken en de PFAS discussie. De voorbelasting duurt minimaal 1 jaar, hierna kan begonnen worden met de bouw. Planning is nu dat de vroegste verhuizing in jan.2022 plaats kan vinden. Los van bovenstaande zijn er door de bouwcommissie bezoeken gebracht aan andere clubs, die de afgelopen jaren een nieuw complex hebben gerealiseerd, tevens is selectie van de
architecten in gang gezet.

9. Veiligheid;
VZ memoreert naar de afgelopen weken die voor de vereniging behoorlijk heftig waren. Gelukkig is alles nu weer in rustig vaarwater. In het kader van dit onderwerp zijn er positieve contacten geweest met de politie Zuidplas en afspraken gemaakt. Recent is er i.s.m. de KNVB overleg geweest met de Goudse voetbal clubs. Actie is in gang gezet om camera’s te plaatsen rond de kleedkamers voor preventieve beveiliging. Offertes zijn aangevraagd. Voorts zal het VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) serieuzer worden aangepakt. Allisa Leikatompessy heeft zich beschikbaar gesteld om dit verder te begeleiden en te bewaken.

10. Vrijwilligersbijdrage
Blijft een moeizame zaak om voor bepaalde werkzaamheden bij de vereniging vrijwilligers te vinden. Elk lid moet zijn steentje bijdragen. Vooral het vinden van scheidsrechters elke week is een probleem. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van externe scheidsrechters die een vergoeding krijgen uit de vrijwilligerspot. Verwachting is dat komende jaren steeds meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, vanwege gebrek aan vrijwilligers,door betaalde krachten. Plan is nu om voor elk lid de vrijwilligersbijdrage en contributie, bij het begin van het seizoen, jaarlijks door te berekenen. Aan het einde van het seizoen zullen de leden, die vrijwilligerswerk hebben uitgevoerd de bijdrage weer terug ontvangen. Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering hiervoor toestemming om dit verder in gang te zetten. De ledenvergadering gaat akkoord hiermee.

11. 100 jarig jubileum.
De jubileum commissie is druk doende om het 100 jarig jubileum in kaart te brengen. Intentie is om alle activiteiten in één week te houden voor jong en oud. Gestart wordt op 6 juni 20120 met een special H&V toernooi. Hierna volgen op 12/13/14 juni 2020 onder meer een feestavond /toernooi voor de jeugd, voetbalclinic. Het geheel eindigt met een receptie/reünie en feestavond. Ook zal een loterij worden gehouden. Festiviteiten zullen in een feesttent worden gehouden.

12. Rondvraag:
Clarice Verboom: Was teleurgesteld over het feit, dat zij in de krant moest lezen wat er allemaal was gebeurd over het voorval bij het elftal van haar zoon en de overige
gebeurtenissen bij de VV Moordrecht. Toegezegd wordt, dat indien voorvallen zich weer voor doen de ouders tijdig zullen worden ingelicht.
Ron Broer: Meldt, dat het grasveld nog steeds bijzonder slecht is en ziet het somber in gezien mogelijk pas in aug. 2021 op de nieuwe velden gespeeld kan gaan worden. Ook nu is het veld al 3 weken afgekeurd. Stelt voor om aan de Gemeente een huurverlaging van het veld te vragen. Zal bij de Gemeente onder de aandacht worden gebracht. Peter Mourik:Vraagt of er voor de uitplaatsing ook geld is gereserveerd. Een reservering wordt meegenomen. Inrichting van de kantine/keuken e.d. zullen echter door de VVM zelf moeten worden bekostigd. Financiering hiervan zal moeten komen uit sponsoring, crowdfunding en loterij.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering en wenst iedereen wel thuis.
Notulist Cor de Rek/secretaris
N.B. : Het aantal aanwezigen op de ledenvergadering was 29 .