Verslag: Buitengewone ledenvergadering

Voorzitter Ton Redegeld opent deze buitengewone ledenvergadering op 9 maart.
Onderwerp is de uitplaatsing van de vereniging naar locatie ’t Ambacht. Gestart wordt met een presentatie door de voorzitter van de bouwcommissie (Martijn Cosijn) betreffende het proces, de afspraken met de Gemeente en een voorlopige planning.

Proces:

 • Intensief vooraf overleg door de bouwcommissie, i.s.m. met bestuur en fa.Vink;
 • Bepalen strategie richting Gemeente;
 • Start selectie architecten;
 • Tekenen intentieovereenkomst met de Gemeente betr. de uitplaatsing.

Afspraken Gemeente:

 • Uitgegaan wordt van 3 sportvelden waarvan 2 kunstgrasvelden met verlichting en 1 grasveld;
 • Vereniging ontvangt een vergoeding voor het bestaande clubgebouw t.b.v. de nieuwbouw;
 • Aanvraag BOSA subsidie wordt gestart door de vereniging;
 • Tekenen van een realisatieovereenkomst met de Gemeente.

Planning (optimistisch scenario):

 • Goedkeuring ALV – maart 2020
 • Tekenen realisatieovereenkomst – maart 2020
 • Start voorbelasting – maart 2020
 • Presentatie ontwerp aan leden – mei 2020
 • Start bouw – 4e kwartaal 2020
 • Vroegste/laatste opening park – sept. 2021/jan.2022

Tot slot van deze presentatie wordt benadrukt, dat de intentie is om zoveel mogelijk leden en commissies bij het hele proces te betrekken, te denken valt aan:

 • Keuze interieur;
 • Uitvoeren zelfwerkzaamheid;
 • Presentatie ontwerpvarianten aan de leden/definitieve keuze;
 • Sponsoracties

Financiering:

Toelichting wordt gegeven door penningmeester Paul Overeijnder. Voor de realisatie van het clubgebouw zal een deel door de vereniging zelf moeten worden bijgedragen. Een lening zal hiervoor worden afgesloten. Aanvraag BOSA subsidie zal worden ingediend. Afspraak met de Gemeente is, dat indien er minder subsidie wordt verstrekt de Gemeente garant zal staan. Voorts zal een contributieverhoging van € 30,- noodzakelijk zijn. Zal in termijnen worden ingevoerd. Verhoging is nodig gezien in de toekomst voor 3 velden huur betaald moet gaan worden.

Na deze toelichting wordt vervolgens door de voorzitter het  volgende voorgelegd:

 • Akkoord te gaan met het tekenen van de realisatieovereenkomst met de Gemeente;
 • Akkoord te gaan met de contributieverhoging.

Na stemming gaat de ledenvergadering akkoord met deze voorstellen.

Notulist: Cor de Rek/secretaris